Standardvilkår alle vores ydelser, særligt – Please find an english version below.

Kursus- og Konsulentydelser og dermed beslægtede ydelser

 

KURSUS- og dermed beslægtede YDELSER

Disse standardvilkår er en integreret del af en Aftale, der er indgået mellem Kunden og EPM Group (i det følgende kaldet Leverandøren) om Leverandørens leverance af kursusydelser ol. (i det følgende kaldet Leverancen).

1 Definitioner
Kunden omfatter den eller de juridiske enheder, en
Aftale er indgået med. Kursisten(-rne) omfatter
den eller de personer, hvis deltagelse Kunden betaler for. Aftaler indgås ved direkte kontakt til Leverandøren eller ved brug af Leverandørens netbutik.
2 Kursustyper
Åbne kurser dækker kurser, hvor Kursister tilmeldes et offentligt annonceret kursus, hvor der er adgang for alle, og hvor undervisningen finder sted sammen
med fremmede deltagere.
Firmakurser og lukkede kurser dækker kurser, hvor kunden – fx et firma eller en gruppe firmaer – køber hele kurset og selv udmelder alle eller hovedparten af Kursister fra egne rækker eller gennem videresalg. Internatkurser dæk-ker kurser, som udbydes med overnatning på kursusstedet mellem kursusdagene.
Eksternatkurser dækker kurser, som udbydes uden overnatning på kursusstedet mellem kursusdagene.
Klasseundervisning dækker undervisning, hvor Kursister og underviser er samlet fysisk i lokaler samme
sted. E-learning og fjernundervisning dækker undervisning, hvor hvert enkelt Kursist gennemfører sit eget uddan-nelses- eller repetitionsforløb ved brug af internet, podcasts, e-bøger, dvd eller lignende. Retten til brug af medierne kan være tidsbegrænset. I så fald, afsluttes Leverancen, når tidsgrænsen nås.
Videoundervisning dækker begrænset brugsret til under-visning, hvor hver enkelt Kursist gennemfører sit eget uddannelses- eller repetitionsforløb ved brug af video-klip på fx internet. Videoklip kan umiddelbart efter køb gennemløbes flere gange i samme session, men når Kursisten lukker videoklippet ned, eller det på anden måde afbrydes, afsluttes Leverancen. Blended learning dækker undervisning, der kombinerer klasse-, fjern- og videoundervisning.
Workshops, seminarer, foredrag, indlæg mv., der honoreres som konsulent- og rådgivningsydelser, er ikke omfattet af disse standardvilkår, men af Leverandørens Standardvilkår for konsulent-, rådgivnings- og specialistydelser.

3 Immaterielle rettigheder
Leverandøren overdrager ingen immaterielle rettighe-der til Kunden eller Kursister i forbindelse med visning, fremsendelse og udlevering af kursusmateriale og lignende. Sådant materiale er udelukkende til hver Kursists personlige brug, og Kursisterne er uberettiget til at stille materialet eller dele deraf til tredjemands disposition.

4 Fakturering, betaling og ændringer
4.1 Åbne kurser
Leverandøren er berettiget til betaling for hver Kursists deltagelse. Faktura fremsendes, når en kursist er tilmeldt. Faktura fremsendes normalt pr. e-mail. Alle priser er inkl. levering af materialer.
Betalingsfrist for kursuspladser er 30 dage før kursets første dag. Betalingsfrist er dog netto kontant ved til-melding senere end 30 dage før første kursusdag. Afmelding skal ske skriftligt med oplysning om eventuelt fakturanummer.
Ved flytning eller afmelding senere end 6 uger før kursusstart opkræves 50% af prisen. Ved flytning eller afmelding senere end 4 uger før kursusstart (første kursusdag) betales den fulde pris. Såfremt Kursisten bliver forhindret i at deltage, er Kunden berettiget til at tilmelde en anden deltager mod et gebyr på 25% af kursusprisen (dog mindst 2.500 kr ex. moms). Dette skal meddeles skriftligt så tidligt som muligt, og senest dagen før kursusstart.
Leverandøren forbeholder sig ret til at aflyse et kursus indtil 3 dage før kursusstart i tilfælde af, at antallet af tilmeldte deltagere er utilstrækkeligt, besked herom gives via e-mail.
Aflyser Leverandøren et kursus, vil tilmeldte Kursister så vidt muligt blive tilbudt plads på et tilsvarende kursus. Afslår en Kursist et sådant tilbud, krediteres Kunden den fulde pris.
For internatkurser, tages der forbehold for, om kursus-pladsen kan leveres med internat. Såfremt internat ikke kan leveres som udbudt, bliver Kunden krediteret internatudgiften. I så fald kan Kunden afbestille kursus-pladsen og få den fulde pris refunderet.
Leverandøren forbeholder sig ret til at begrænse antal-let af kursister fra samme kunde, uanset om dette er angivet i beskrivelsen af det enkelte kursus.
4.2 Firmakurser og lukkede kurser
Leverandøren er berettiget til et aftalt honorar for ethvert firmakursus og ethvert lukket kursus.
Betalingsvilkårene er typisk 8 dage netto fra fakturadato – angivet på fakturaen.
Dog er vilkårene 30 dage netto fra fakturadato for offentlig virksomhed. Betaling skal dog i alle fald være modtaget hos Leverandøren senest 7 hverdage før kursusstart.
I tillæg til det aftalte honorar betaler Kunden for transporttid i Danmark, Skåne, Halland og Blekinge, hvis transporten overstiger én persontime på enhver
given dag; for transport, ophold, fortæring og andre afholdte udgifter mod bilag; for eventuelle aftalte udlæg mod bilag; og for kørte kilometer til Statens
grundtakst for skattefri befordringsgodtgørelse. Ved rejse til Grønland og Færøerne og uden for Danmark, Skåne, Halland og Blekinge træffes særlig aftale.
4.3 E-learning og fjernundervisning
Leverandøren er berettiget til betaling for hver Kur-sists deltagelse i uddannelses- og repetitionsforløb. Faktura fremsendes, når en kursist er tilmeldt. Faktura fremsendes normalt pr. e-mail.
4.4 Videoundervisning
Leverandøren er berettiget til betaling for hver Kur-sists anvendelse af videoklip med uddannelses- og repetitionsforløb. Videoundervisning betales ved brug af betalingskort umiddelbart før leverance på internet eller lignende.
4.5 Blended learning
Leverandøren er berettiget til et aftalt honorar for ethvert blended kursusforløb.
Betalingsvilkårene er typisk 8 dage netto fra fakturadato – angivet på fakturaen.
Dog er vilkårene 30 dage netto fra fakturadato for offentlig virksomhed. Betaling skal dog i alle fald være modtaget hos Leverandøren senest 7 hverdage før påbegyndelse af kursusforløbet.
I tillæg til det aftalte honorar betaler Kunden for transporttid i Danmark, Skåne, Halland og Blekinge, hvis transporten overstiger én persontime på enhver
given dag; for transport, ophold, fortæring og andre afholdte udgifter mod bilag; for eventuelle aftalte udlæg mod bilag; og for kørte kilometer til Statens
grundtakst for skattefri befordringsgodtgørelse. Ved rejse til Grønland og Færøerne og uden for Danmark, Skåne, Halland og Blekinge træffes særlig aftale.
4.6 Gratis arrangementer
I forbindelse med gratis arrangementer, kan der fore-komme “no-show-fee”. Denne godtgørelse opkræves, såfremt Kursisten ikke møder til arrangementet, med mindre Kunden har afmeldt deltagelse til Leverandøren senest ét døgn før, arrangementet starter. Leverandøren opkræver 500,00 kr. ekskl. moms, med mindre andet er anført for det pågældende arrangement.

5 Alment
Hvordan kursusmaterialer leveres afhænger af kursusty-pe og -materiale. Levering kan fx foregå på en kursusdag, ved fremsendelse med almindelig post, med e-mail, ved nedtagning fra webside eller en kombination heraf. For eventuel ekstra levering, fx pr. post ved manglende fremmøde eller genfremsendelse af returnerede pakker, fakturerer Leverandøren de dermed forbundne udgif-ter, dog mindst 200,00 kr. ekskl. moms. Alle beløb tillægges moms og evt. andre offentlige afgifter ifølge de til enhver tid gældende regler. Fremgår andet ikke tydeligt af en Aftale, finder fakturering og betaling sted forud.
Ved for sen betaling tillægges morarenter i henhold til renteloven.

6 Dokumentation
Kunden er forpligtet til at give Leverandøren alle oplysninger, som efter Leverandørens vurdering har betydning for Leverancen.

7 Fortrolighed
Kunden og Leverandøren er forpligtede til at behandle alle oplysninger, som parterne udveksler med hinanden i forbindelse med samarbejdet, som fortroli-ge, og Kunden og Leverandøren er forpligtede til at sørge for, at personer, som de inddrager i samarbejdet, påtager sig tilsvarende fortrolighedsforpligtelse. Kunden og Leverandøren er forpligtede til at opbeva-re materialer og korrespondance om Leverancen under betryggende forhold. Efter afslutning af Leverancen er Leverandøren berettiget til at omtale Kunden i sin nyhedsformidling og som reference, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skrifteligt.

8 Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Leverandøren, såfremt de forhindrer Aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:
arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som Leverandøren ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, træners sygdom, trafikproblemer, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelser o.l. fra PeopleCert/AXELOS/TSO, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

9 Misligholdelse og ansvarsbegrænsning
En part kan ophæve Aftalen i tilfælde af den anden parts væsentlige eller gentagne misligholdelse. Aftalen skal dog bestå, hvis den anden part straks efter at par-ten har gjort misligholdelsen gældende dels bringer misligholdelsen til ophør og dels skadesløsholder par-ten for skader og tab, parten måtte have lidt som følge af misligholdelsen. I øvrigt er Leverandørens ansvar maksimeret til det eller de beløb, Kunden har betalt eller skylder Leverandøren for Leverancen i form af honorar, dog altid højst 10.000 kr.

10 Tvist og lovvalg
I tilfælde af uenighed mellem parterne om fortolkning og udfyldning af Aftalen, er parterne enige om at søge konflikten løst ved forhandling.
Ender forhandlingen uden resultat, eller vægrer en part sig ved forhandling, kan den anden part efter 14 dage uden forhandling indbringe tvisten for Byretten i Aarhus. Aftalen er underlagt dansk ret.

KONSULENT- og dermed beslægtede YDELSER

STANDARDVILKÅR FOR KONSULENT-, RÅDGIVNINGS- OG SPECIALISTYDELSER
Disse standardvilkår er en integreret del af en Aftale, der er indgået mellem Kunden og EPM Group (i det følgende kaldet Leverandøren) om Leverandørens leverance af konsulent-, rådgivnings- og/eller specialist-ydelser o.l. (i det følgende kaldet Leverancen).

1 Definitioner
Kunden omfatter den eller de juridiske enheder, en Aftale er indgået med.
Klippekort anvendes om køb forud af et specificeret antal personresurser/timer, som Kunden kan trække på i op til seks måneder efter købstidspunktet.
Workshops, seminarer, foredrag, indlæg mv. dækker under-visningslignende leverancer, der honoreres som
konsulent-, rådgivnings- og specialistydelser, og som ikke er omfattet af Leverandørens undervisningsleverancer. Åbne kurser, firmakurser og lukkede kurser, e-learning og fjernundervisning samt videoundervisning mv. dækker un-dervisningsleverancer, der ikke honoreres som konsu-lent-, rådgivnings- og specialistydelser. De er ikke omfattet af disse standardvilkår, men af Leverandørens Standardvilkår for kursusydelser.

2 Opgavebeskrivelsen
Opgavebeskrivelsen – i det følgende kaldet Beskrivel-sen – beskriver udtømmende Leverandørens Leverance til Kunden ifølge Aftalen. Beskrivelsen kan have et antal bilag, eksempelvis budget, cv’er osv. Ophavsretten til Beskrivelsen forbliver Leverandørens, og Kunden er uberettiget til at anvende nogen del af Beskrivelsen uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke.

3 Immaterielle rettigheder
Når Kunden har betalt alle beløb knyttet til Leveran-cen, opnår Kunden tidsubegrænset brugsret til
Leverancens bestanddele, såsom rapporter, håndbø-ger, dataregistreringer mv., med mindre det er tydeligt eller selvfølgeligt, at denne brugsret ikke kan videregives af Leverandøren, fx ved bestanddele fra tredjepart.
Leverandøren mister ikke herved sine rettigheder til samme bestanddele og sin ret til – under respekt af punkt 7 – at benytte den viden, som Leverandøren har opnået gennem sit arbejde med Leverancen, internt og/eller i forbindelse med leverancer til andre parter.

4 Honorar, fakturering og betaling
Leverandøren er berettiget til honorar i forhold til
den ydede arbejdstidsindsats eller til et aftalt honorar for Leverancen. Arbejdstidsindsatsen opgøres som antal persontimer, persondage, personuger og personmåneder.
I tillæg betaler Kunden for transporttid i Danmark, Skåne, Halland og Blekinge, hvis transporten overstiger én persontime på enhver given dag; for transport, op-hold, fortæring og andre afholdte udgifter mod bilag; for eventuelle aftalte udlæg mod bilag; og for kørte kilometer til Statens grundtakst for skattefri befor-dringsgodtgørelse. Ved rejse til Grønland og Færøerne og uden for Danmark, Skåne, Halland og Blekinge træffes særlig aftale. Kunden betaler desuden for andre ydelser – som fx materialer, håndbøger og analyser – der indgår i Leve-rancen. Fakturering finder sted periodevis bagud typisk månedligt, hvis ikke andet er særligt aftalt. Klippekort, workshops, seminarer, foredrag, indlæg mv. faktureres dog forud. Afmelder Kunden møder, workshops, se-minarer, foredrag, indlæg mv. senere end 4 uger før afholdelse, betaler Kunden det for arrangementet aftal-te beløb fuldt ud. Faktura fremsendes normalt pr. e-mail. Alle beløb tillægges moms og evt. andre offentlige afgifter ifølge de til enhver tid gældende regler.
Betalingsvilkårene er typisk 8 dage netto fra fakturadato – angivet på faktura. Dog er vilkårene 30 dage netto fra fakturadato for offentlige virksomheder. For workshops, seminarer, foredrag, indlæg mv. skal betaling dog i alle fald være modtaget hos Leverandøren senest 2 dage før afhol-delse af disse. Ved for sen betaling tillægges morarenter i henhold til renteloven.

5 Eksterne rådgivere
Til gennemførelse af opgaven er Leverandøren berettiget til, efter forudgående aftale med Kunden, at betjene sig af andre eksterne rådgivere – som fx konsulenter, specialister, revisorer, advokater og lignende – end dem, Leverandøren selv leverer. De pågældende eksterne rådgivere medvirker på selvstændigt grundlag i relation til opgaven, således at Leverandøren ikke har noget medansvar for disses ydelser.

6 Dokumentation
Kunden er forpligtet til at give Leverandøren alle oplysninger, som efter Leverandørens vurdering har betydning for Leverancen.

7 Fortrolighed
Kunden og Leverandøren er forpligtede til at behandle alle oplysninger, som parterne udveksler med hinanden i forbindelse med samarbejdet, som fortroli-ge, og Kunden og Leverandøren er forpligtede til at sørge for, at personer, som de inddrager i samarbejdet, påtager sig tilsvarende fortrolighedsforpligtelse. Kunden og Leverandøren er forpligtede til at opbevare materialer og korrespondance om Leverancen under betryggende forhold. Efter afslutning af Leverancen er Leverandøren berettiget til at omtale Kunden i sin nyhedsformidling og som reference, men mindre andet udtrykkeligt er aftalt skrifteligt.

8 Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Leverandøren, såfremt de forhindrer Aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:
arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som Leverandøren ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, konsulents sygdom, trafikproblemer, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af driv-kraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

9 Misligholdelse og ansvarsbegrænsning
En part kan ophæve Aftalen i tilfælde af den anden parts væsentlige eller gentagne misligholdelse. Aftalen skal dog bestå, hvis den anden part straks efter at par-ten har gjort misligholdelsen gældende dels bringer misligholdelsen til ophør og dels skadesløsholder par-ten for skader og tab, parten måtte have lidt som følge af misligholdelsen. I øvrigt er Leverandørens ansvar maksimeret til det eller de beløb, Kunden har betalt og skylder Leverandøren for Leverancen i form af honorar, dog altid højst 10.000 kr.

10 Tvist og lovvalg
I tilfælde af uenighed mellem parterne om fortolkning og udfyldning af Aftalen, er parterne enige om at søge konflikten løst ved forhandling.
Ender forhandlingen uden resultat, eller vægrer en part sig ved forhandling, kan den anden part efter 14 dage uden forhandling indbringe tvisten for Byretten i Aarhus.
Aftalen er underlagt dansk ret.

General terms and conditions for all services provided by us including

Training- and consulting services etc.

 Training service and related services.

These general terms and conditions is an integrated part of an Agreement between the Customer and EPM Group (the Vendor) regarding the Vendors delivery of training services etc. (the Delivery)..

1 Definitions
The Customer is the legal entity with whom the Agreement is made. The Candidate(-s) are the person(-s), who participation in a training course etc. is paid for by the Customer. Agreements are made by direct contact with the Vendor or by use of the Vendors website/webshop.
2 Training-/Course types
Open Courses are Courses where the Candidate enrols one of our public announced Courses, often with participants from different organizations.

Company Courses are closed Courses often for only one organization.
Workshops, seminars etc. are paid as consulting services are covered by our General terms for Consulting services.

3 Intellectual property rights
The Vendor do not hand over any Intellectual property rights to the Customer or the Candidate when presenting, downloading, or handout of Coursematerials etc. All these materials are strictly only for the personal use of the Candidate and the Candidate cannot make these (or part of these) available for third parties.

4 Billing, Payment and Changes

4.1 Open courses

The vendor is entitled to payment for each Candidates participation. Invoice will be sent when a course participant is registered. Invoice is usually sent per. email. All prices are incl. supply of materials. Payment deadline for courses is 30 days before the first day of the course. The payment deadline is, however, net cash by notification later than 30 days before the first day of the course. Cancellation/withdrawal must be made in writing with details of the invoice number.

When moving or cancellation later than 6 weeks before the start of the course, 50% of the price is charged. When moving or cancellation less than 4 weeks before the course starts (first course day), the full price will be paid. If the Candidate is prevented from attending, the Customer is entitled to register another participant for a fee of 25% (minimum 2.500 kr ex VAT) of the course price. This must be notified in writing as early as possible, and no later than the day before the course starts. The Vendor reserves the right to cancel a course up to 3 days prior to the course start in case the number of registered participants is insufficient, notice of which is given by e-mail. If the Vendor declines a course, enrolled Candidates will be offered a place on a corresponding course (if possible). If a Candidate rejects such an offer, the Customer shall be credited to the full price.

For internship courses, reservations are made as to whether the course can be delivered with internat. If an internat cannot be delivered as offered, the Customer will be credited to the internal expense. In that case, the Customer may cancel the course and receive the full refund.

The Vendor reserves the right to limit the number of participants from the same customer, regardless of whether this is stated in the description of the individual course.

4.2 Company courses and closed courses

The vendor is entitled to an agreed fee for any company course and any closed course. Payment terms are typically 8 days net from invoice date – indicated on the invoice. However, the terms are 30 days net from the date of invoice for public enterprises. Payment must in any case be received from the Vendor no later than 7 working days before the start of the course. In addition to the agreed fee, the Customer pays for transport time in Denmark, Skåne, Halland and Blekinge if the transport exceeds one man-hour on any given day; for transport, stay, consumption and other expenses incurred against attachments; for any agreed attachments against attachments; and for miles traveled to the state basic for tax-free travel allowance. When traveling to Greenland and the Faroe Islands and outside Denmark, Skåne, Halland and Blekinge, a special agreement is made.

4.3 E-learning and distance learning

The Vendor is entitled to payment for each Candidates participation in the education and rehearsal course. Invoice will be sent when a course participant is registered. Invoice is usually sent per. email.

4.4 Video instruction

The vendor is entitled to payment for each Candidates use of video clips with education and repetition. Video instruction is paid using credit cards immediately before delivery on the internet or the like.

4.5 Blended learning

The vendor is entitled to an agreed fee for any mixed course Candidates. Payment terms are typically 8 days net from invoice date – indicated on the invoice. However, the terms are 30 days net from the date of invoice for public enterprise. Payment must in any case be received from the Vendor no later than 7 working days before the commencement of the course. In addition to the agreed fee, the customer pays for transport time in Denmark, Skåne, Halland and Blekinge if the transport exceeds one man-hour on any given day; for transport, stay, consumption and other expenses incurred against attachments; for any agreed attachments against attachments; and for miles traveled to the state basic for tax-free travel allowance. When traveling to Greenland and the Faroe Islands and outside Denmark, Skåne, Halland and Blekinge, a special agreement is made.

4.6 Free events

In connection with free events, there may be no-show-fee. This allowance is charged if the Course participant does not attend the event unless the Customer has unsubscribed from the Vendor at least one day before the event starts. The Vendor charges 500,00 kr. Excl. VAT, unless otherwise stated for that arrangement.

5 General

How course materials are delivered depends on course type and materials. Delivery can take place on a day of training, by mail, by e-mail, by downloading from a web page or by a combination of these. For any additional delivery, eg per. mail for missing delivery or re-delivery of returned packages, the Vendor bills the related expenses, but at least 200.00 DKK excl. VAT. All amounts will be added to VAT and possibly. other public taxes according to the rules currently in force. Unless otherwise stated by an agreement, billing and payment takes place in advance. In case of late payment, default interest is paid in accordance with the Interest Act.

6 Documentation

The Customer is obliged to provide the Vendor with all information that, according to the Vendor’s assessment, is of importance to the Delivery.

7 Confidentiality

The Customer and the Vendor are obliged to process all information exchanged by the Parties in connection with the cooperation as confidential and the Customer and the Vendor are obliged to ensure that persons they involve in the cooperation assume the same confidentiality obligation. The Customer and the Vendor are obliged to store materials and correspondence regarding the Delivery under satisfactory conditions. Upon completion of the Delivery, the Vendor is entitled to mention the Customer in his news release and as a reference, unless else is agreed upon in writing.

8 Force majeure

The Vendor will not be responsible if the following circumstanses prevent the performance of the Agreement or render the performance unreasonably burdensome: labor dispute and any other circumstance that the Vendor is not in control of, such as fire, war, mobilization or military calls of equivalent scope, seizure, currency restrictions, insurgency and unrest, lack of means of transport, general product disability, trainer’s disease, driver restrictions, traffic problems, delays etc. from PeopleCert/AXELOS/TSO, lack of or delay of deliveries from subcontractors due to any of the circumstances mentioned in this paragraph.

9 Breach and limitation of liability

A Party may terminate the Agreement in the event of the other party’s essential or repeated breach. The agreement shall, however, be held if the other party (immediately after being notified) terminates the breach and recover any damage and loss that the party may suffer as a result of the breach. In addition, the Vendor’s liability is maximized to the amount or amounts that the Customer has paid or owes to the Vendor in respect of the Delivery, and the amount cannot exceed DKK 10,000.

10 Disputes and law

In the event of disagreement between the parties regarding the interpretation and completion of the Agreement, the parties agree to resolve the dispute by negotiation. If the negotiation is unsuccessful, or if a party refuses to negotiate, the other party may, after 14 days without negotiation days without debate bring the dispute to Byretten i Aarhus. The agreement is governed by Danish law.

Consulting- and related services

GENERAL TERMS OF CONSULTANT, ADVICE AND SPECIAL PROVISIONS

These standard terms are an integral part of an agreement concluded between the Customer and the EPM Group (hereinafter referred to as the Vendor) on the Vendor’s delivery of consultancy, advisory and / or specialist services and the like (Delivery).

1 Definitions

The customer includes the legal entity (s) with which an agreement has been made. Vouchers (Klippe kort) are used for purchase prior to a specified number of personal resources / hours that the Customer may withdraw for up to six months after the date of purchase.

Workshops, seminars, lectures, posts, etc. covers training-like deliveries that are paid for as consultancy, advisory and specialist services and all other services not covered by the Vendor’s training services.

2 Assignment Description

The description of the assignment – hereinafter referred to as the description – describes the exhaustive Vendor’s Delivery to the Customer according to the agreement. The description may have a number of attachments, such as budget, CVs, etc. The copyrights of the Description remain the Vendor, and the Customer is not entitled to use any part of the Description without the Contractor’s prior written consent.

3 Intellectual Property Rights

Once the Customer has paid all the amounts related to the Delivery, the Customer will have unlimited right of use Delivery components, such as reports, handbooks, data records, etc., unless clearly or obviously, that this right of use cannot be disclosed by the Vendor, for example, by third party ingredients. The Vendor hereby does not lose his rights to the same components and his right to use – in respect of item 7 – the knowledge acquired by the Vendor through his work with the Delivery, internally and / or in connection with deliveries to other parties.

4 Fees, Billing and Payment

The Vendor is entitled to a fee in respect of the amount of labor paid or an agreed fee for the Delivery. Working time efforts are calculated as number of hours, personal holidays, person weeks and personal months. In addition, the Customer pays for transport time in Denmark, Skåne, Halland and Blekinge if the transport exceeds one man-hour on any given day; for transport, storage, consumption and other expenses incurred against attachments; for any agreed attachments against attachments; and for kilometers driven to the state’s basic tax-free allowance allowance. When traveling to Greenland and the Faroe Islands and outside Denmark, Skåne, Halland and Blekinge, a special agreement is made. In addition, the customer pays for other services – such as materials, manuals and analysis – included in the Delivery. Billing takes place periodically backwards typically monthly, unless otherwise agreed. Vouchers (Klippe kort), workshops, seminars, lectures, posts, etc. however, is billed in advance. Attend the Customer meetings, workshops, miners, lectures, posts, etc. later than 4 weeks before the date of the event, the Customer pays the full amount of the contract. Invoice is usually sent per. email. All amounts will be added to VAT and possibly. other public taxes according to the rules currently in force.

Payment terms are typically 8 days net from invoice date – stated on invoice. However, the terms are 30 days net from the invoice date for public companies. For workshops, seminars, lectures, posts, etc. payment must in any case be received from the Vendor no later than 2 days before the date of completion. In case of late payment, default interest is paid in accordance with the Interest Act.

5 External advisors

For the completion of the assignment, the Vendor is entitled, after prior agreement with the Customer, to service other external advisors – such as consultants, specialists, accountants, lawyers and the like – than those supplied by the Vendor. The external consultants involved participate independently in relation to the task, so that the Vendor has no responsibility for their services.

6 Documentation

The Customer is obliged to provide the Vendor with all information that, according to the Vendor’s assessment, is of importance to the Delivery.

7 Confidentiality

The Customer and the Vendor are obliged to process all information exchanged by the Parties in connection with the cooperation as confidential and the Customer and the Vendor are obliged to ensure that persons they involve in the cooperation assume the same confidentiality obligation . The Customer and the Vendor are obliged to keep materials and correspondence regarding the Delivery under satisfactory conditions. Upon completion of the Delivery, the Vendor is entitled to disclose the Customer in his news release and as a reference, but unless otherwise expressly agreed in writing.

8 Force majeure

The Vendor will not be responsible if the following circumstances prevent the performance of the Agreement or render the performance unreasonably burdensome: labor dispute and any other circumstance that the Vendor is not in control of, such as fire, war, mobilization or military calls of equivalent scope, seizure, currency restrictions, rebellion and unrest, consultancy illness, lack of means of transport, general product disability, trainer’s disease, driver restrictions, traffic problems or restrictions on driving power, missing or delayed deliveries from subcontractors due to any of the circumstances mentioned in this paragraph.

9 Breach and limitation of liability

A Party may terminate the Agreement in the event of the other party’s essential or repeated breach. The agreement shall, however, be held if the other party (immediately after being notified) terminates the breach and recover any damage and loss that the party may suffer as a result of the breach. In addition, the Vendor’s liability is maximized to the amount or amounts that the Customer has paid or owes to the Vendor in respect of the Delivery, and the amount cannot exceed DKK 10,000.

10 Disputes and law

In the event of disagreement between the parties regarding the interpretation and completion of the Agreement, the parties agree to resolve the dispute by negotiation. If the negotiation is unsuccessful or if a party refuses to negotiate, the other party may, after 14 days without debate, refer the dispute to Byretten i Aarhus. The agreement is governed by Danish law.

Close Menu
error: Content is protected !!